...

Tính đến tháng 08/2021, tại Việt Nam đã có 1457 nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể.

Mọi người tham khảo danh sách chi tiết nhãn hiệu ở đây nha: Tải danh sách chi tiết tại đây.

Đánh giá của Bạn
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.